فرگی :موفق باشی اندی ماری

سرالکس فرگوسن برای اندی ماری در فینال تنیس ویمبلدون که امروز برگزار میشود آرزوی موفقیت کرد. فرگی گفت:من به همه مردم کشور می پیوندم تا برای اندی ماری آرزوی بردن فینال را داشته باشیم و به این مناسبت به او تبریک بگویم. من در آرزوی موفقیت برای اندی ماری با همه مردم کشور یکصدا شدم.من امیدوارم که غیرت اسکاتلندی او ،او را به این قهرمانی برساند.اندی موفق باشیو از روزت لذت ببری. http:// manchester-unite d.ir/

/ 0 نظر / 5 بازدید