راجرز درباره سیگوردسن

راجرز درباره سیگوردسن:من میدانستم که مارکت چگونه بود و برای اینکه پولی بیش از حدی که در توافق شده بود بپردازم آماده نبودم من معتقد بودم که فوتبال مهم ترین چیز برای او خواهد بود ولی به طور واضح مسئله مالی مهم بود

/ 0 نظر / 5 بازدید